Grundejerforeningen Trappendal

Vedtægter for grundejerforeningen Trappendal

§ 1

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Trappendal”.

Dens område omfatter 316 parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket fra matr. nr. 4, 5a, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8, 9, 10a og 10b Vargårde by, Hejls sogn.

Matr. nr. 1c, 2d, 2l, 2n, 2o, 10d, 21a, 22a, 22b, 22e, 22f, 22k, 22p, 22q, 22r, 46a, 47, 48b, 49c, 71d samt alle parceller, der efter den 01.01.1973 måtte blive udstykket fra nævnte ejendomme – Hejls by og sogn.

§ 2

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til en deklaration, som er tinglyst den 03.07.1974 på det foran omtalte areal, og foreningen har til formål i overensstemmelse med den nævnte deklaration at varetage medlemmernes fælles grundinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder bl.a. at administrere og vedligeholde de private veje og fællesarealer m.v.

§ 3

Foreningen er upolitisk og kan efter herom truffet generalforsamlingsbeslutning uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i samme kommune, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

Som medlem skal optages grundejere, som retsmæssige ejere af de foran omtalte parceller af de omhandlede matr. nr.

Ophører et medlem at være ejer af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen anpartsvis ret til foreningens formue.

§ 4

Foreningen skal underrettes om ejerskifte og dermed medlemsskifte, og indtil dette har fundet sted, hæfter sælger for kontingentet.

§ 5

Medlemmer er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i den pkt. 2 nævnte deklaration.

Grundejerforeningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i henhold til omtalte deklaration.
Medlemmerne har pligt til at bekæmpe frøspredende ukrudt på parcellerne samt vedligeholde rabatterne langs vejene ud for de enkelte parceller. Bekæmpelsen skal være foretaget 1. gang den 01.06. og 2. gang inden den 01.10.

Såfremt ovenstående forsømmes, kan rensning og vedligeholdelse blive iværksat af foreningen for medlemmets regning efter forudgående skriftlig advisering.

Under hensyntagen til Byplanvedtægtens § 4.3 og § 5.5 har medlemmerne pligt til at beskære enkeltstående træer, træer i grupper eller rækker i passende højde for at åbne op for lys og sol.
Grundejerforeningen holder alle fællesarealer, veje, stier etc.

§ 6

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen fastlagt budget for det kommende regnskabsår.

Kontingentet betales forud for 1 år ad gangen, hver den 1. marts for hver enkelt af parcellerne.
Det påhviler bestyrelsen at udforme budgettet således, at der opkræves alt, hvad der skønnes rimeligt for at dække alle udgifter til vedligeholdelse af veje og fællesarealer og til fælles forbedringer af enhver art, som måtte være vedtaget på generalforsamlingen, eller som efter bestyrelsens skøn anses for rimelige eller påkrævede.

Såfremt et medlem bliver i restance med hensyn til betaling af medlemskontingentet, medfører dette, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet indtil restancen og de i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger, herunder eventuelt advokatsalær, behørigt er indbetalt.

§ 7

Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent til foreningen inden 2 måneder efter forfaldstiden, skal beløbet søges inddrevet gennem advokat.

§ 8

For dispensationer, foretaget af bestyrelsen indenfor den bestyrelsen ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning hæfter foreningen.

§ 9

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

Første gang vælges formanden og to bestyrelsesmedlemmer for to år og kasserer og et bestyrelsesmedlem for ét år.

Formand og kasserer vælges altid af generalforsamlingen.

Et medlems ægtefælle er valgbar, selvom denne ikke er medskødeejer.

Ægtefæller kan ikke begge sidde i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor det skønnes nødvendigt f.eks. assistance af advokat eller landinspektør.

Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af veje, fællesarealer m.v. Honorering af bestyrelsen fastsættes af generalforsamlingen.
Positive udgifter, bl.a. i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, honoreres efter regning. Øvrige honorarer ydes i henhold til de af staten angivne honorarer.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

§ 10

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer.

Køb og salg af fast ejendom skal vedtages ved et stemmeflertal på generalforsamlingen.

§ 11

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det. Indkaldelse sker med én uges varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, hvoraf den ene er formanden eller næstformanden er til stede.

Formanden, eller i hans fravær, næstformanden leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med en suppleant. Konstitueringen er gældende indtil den næste ordinære generalforsamling.

Dersom formanden eller næstformanden i henhold til ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

§ 12

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden eller næstformanden, eller en fungerende formand anerkendte udgifter.

Anerkendelse skal foreligge skriftligt. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal indsættes på girokonto eller på konto i en bank eller sparekasse, og kontoen skal være klausuleret, således at kassereren kun kan hæve på kontoen i forbindelse med formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige 1.000 kr. Beløbet reguleres i takt med stigningen i det lønregulerede pristal.

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.

Regnskabet udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling.

§ 13

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og fortrinsvis en søndag.
Generalforsamlingen skal afholdes i Kolding Kommune.

Medlemmerne skal indkaldes elektronisk via email og/eller opslag på grundejerforeningens hjemmeside med mindst 21 dages varsel. De medlemmer, der ønsker indkaldelse via email, skal oplyse bestyrelsen om anvendelig emailadresse.

Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner, der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden.

Ved afstemning har ejere af flere parceller én stemme for hver parcel.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det for formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender ønsker herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal der samtidigt med begæringens fremsættelse meddeles en dagsorden, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 4 uger efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, som har begæret en ekstraordinær generalforsamling afholdt, er til stede på denne, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 14

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og honorering af bestyrelse.
  5. Forslag fra medlemmer.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt tilsendes formanden for bestyrelsen senest 14 dage før den pågældende generalforsamling.

§ 15

Alle valg og almindelige foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftligt, når blot én af de tilstedeværende medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Der kan gives møde ved fuldmagt på generalforsamlingen.

Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede personligt eller ved fuldmagt og afgiver stemme, og at beslutningen tages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes ikke for afgivne.

Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes inden én måned med mindst 8 dages varsel til ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§ 16

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 17

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte blive ændret i henhold til vedtægterne.

Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de i henhold til beslutningerne pålagte pligter – det være sig økonomisk eller anden art – ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

§ 18

Såfremt kommunalbestyrelsen i henhold til deklarationens bestemmelser ønsker at vælge et medlem til foreningens bestyrelse, øges antallet af bestyrelsesmedlemmer tilsvarende.

De oprindelige vedtægter fra generalforsamlingen den 21.11.1979 er blevet justeret med mindre ændringer på den ekstraordinære generalforsamling den 29.10.2017.

På den ekstraordinære generalforsamling den 28.10.2018 kom følgende vedtægtsændring: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


Stranden ved Trappendal

nach oben