Grundejerforeningen Trappendal

Ordensregler

KONTAKT:
Den væsentligste kommunikation mellem grundejere og bestyrelse foregår via grundejerforeningens hjemmeside, som løbende opdateres.

Henvendelse til bestyrelsen kan ske via hjemmesidens kontakt formular.

KONTINGENT:
Fastsættes på den ordinære årlige generalforsamling og bekendtgøres i referatet.

RENOVATION:
Renovation udføres ved Kolding kommunes foranstaltning. Pris og øvrige bestemmelser herom bliver bekendtgjort i Information om forbrugsafgifter i Kolding kommune, der udsendes sammen med ejendomsskattebilletten.

AFFALD I ØVRIGT:
Der må ikke henkastes affald eller afbrændes affald (hækklip, græs m.v.) på ubebyggede grunde eller fællesarealer. Affaldet skal afleveres på én af de kommunale genbrugspladser.

SCT. HANSFEST:
Grundejerforeningen har - hvis ikke myndighederne har forbudt det p.g.a. brandfare eller corona - siden oprettelsen afholdt Sct. Hansfest med bål på fællesarealet ved stranden.
Bestyrelsen har indgået aftale med Knud Ottesen om levereing af al materiale til Sankt Hans-bålet. På den måde sikres det, at vi undgår tidligere års problemer med uegnet materiale/affald, som er blevet bragt til bålpladsen.
Grundejerne må ikke som tidligere køre materiale til bålpladsen men henvises til den kommunale genbrugsplads.
Overtrædelse af ovennævnte kan medføre lukning af området, og Sct. Hansfest vil så ikke kunne afholdes på den dejlige plads fremover.

GRÆSSLÅNING:
Som anført i vedtægtens pkt. 5 har medlemmerne pligt til at bekæmpe frøspredende ukrudt på parcellerne samt vedligeholde rabatterne langs vejene ud for de enkelte parceller. Bekæmpelsen skal være foretaget senest 1. gang den 30.05. og 2. gang den 30.09.
Såfremt ovenstående forsømmes, kan rensning og vedligeholdelse blive iværksat af foreningen for medlemmets regning efter forudgående skriftlig advisering.
Ligeledes skal grundejerne vedligeholde (og slå græs) rabatterne langs veje og stier ud for de enkelte parceller.
Ved græsslåning henstiller grundejerforeningen, at man undgår at græsset klippes/blæses ud på veje og stier, da det giver ekstra udgifter til vedligeholdelse af disse.

STØJGENER:
Vi henstiller til medlemmerne, at der ikke slås græs eller arbejdes med støjende maskiner tidligt om morgenen og i tiden mellem kl. 12.00 og kl. 14.00.

SALG AF EJENDOM:
Ved salg af hus eller grund skal sælgeren straks meddele dette – med oplysning om den nye ejer – til foreningens kasserer, ligesom sælgeren skal give den nye ejer relevante oplysninger om området samt aflevere vedtægter, nøgle til postkasse m.v. til denne.

VED BYGGERI:
Det påhviler bygherren at reparere evt. skader på veje, stier og installationer, som er opstået i forbindelse med byggeriet. I modsat fald vil udbedring ske ved foreningens foranstaltning på bygherrens regning.

HUSNUMRE:
Vi opfordrer samtlige grundejere til at opsætte synlige og læselige ”husnumre” på ejendommene på ejendommene af hensyn til besøgende eller lejere af sommerhuse

HØJDE AF HEGN, TRÆER M.V.:
Der skelnes imellem ”Levende hegn” og ”Hegn i naboskel og mod vej og sti”.

Levende hegn:
De levende hegn (jfr. vedtægtens kortbilag - § 5) skal bevares som levende hegn med vedligeholdelse, hertil anbefales en løbende udtynding ca. hver 5. år. Store enkeltstående træer skal bevares og må kun fældes, såfremt der foreligger en godkendelse hertil fra kommunen. Henvendelse kan ske via grundejerforeningen.

Hegn i naboskel (= hæk) og mod vej og sti:
Hegn i naboskel og mod vej og sti må kun etableres som levende hegn med en max. højde på 1,80 m.

LAD NABOEN / GENBOEN FÅ SOL OG UDSYN. 🙂
Derfor blev der på generalforsamlingen i 1993 vedtaget at henstille grundejerne at beskære enkeltstående træer, træer i grupper eller rækker i passende højde.

PEJSEBRÆNDE:
Udlejere af sommerhuse med pejs eller brændeovn bør foranstalte, at der er pejsebrænde tilstede eller sørge for oplysning om, hvor lejere evt. kan købe det, så vi undgår evt. tyverier.

BADEBRO:
Badebroen udlægges i første halvdel af maj måned og tages ind igen i sidste halvdel af september.

FORANKRING OG OPLÆGNING AF BÅDE:
Forankring og henlægning af både må ikke foretages i en radius af 30 m fra badebroen – det gælder såvel på stranden som i vandet.
Forankring af både ved badebroen er forbudt.
Forankring af både må ikke foretages ved nedramning af pæle.
Både må kun henlægges på friarealets nordligste del, så entreprenøren derved har mulighed for græsslåning. I respekt for strandbeskyttelseslinjen må ingen både ligge på stranden i perionden fra 1. oktober til 1. april.

TØMNING AF POSTKASSER:
Foreningen opfordrer alle grundejere til at tømme deres postkasser mindst en gang årlig og altid senest 1. november, så reklamer m.v. ikke ligger vinteren over og trækker fugt og dermed nedbryder postkasserne.

GEM OVENNÆVNTE REGLER OG HJÆLP TIL MED, AT DE BLIVER OVERHOLDT, SÅ VI FÅR ET PÆNT OG ATTRAKTIVT OMRÅDE.

Udsigt over Lillebælt med Brandsø og Fyn i Baggrunden.

 

nach oben